Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
23.11.2014 17:41 - ДОКУМЕНТАЛНОТО НАСЛЕДСТВО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ. ДОКУМЕНТ 34
Автор: jorosavov Категория: История   
Прочетен: 3523 Коментари: 2 Гласове:
8


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg

Един от най-ценните, запазени документи!

1871 септември, преди 29, България. - Проект за програма и устав („Закон“) на БРЦК - „Нареда на работниците за освобождението на българският на­род“ с допълнение от Ангел Кънчев.

 

                 Нареда

    на Работниците за освобождението на българският народ.

                Подбуда и цел.

Подбуда - Тиранството, безчеловещината и сама­та държявна система на турското правителство на Бълканският полуостров; Цел - С една обща ревулуция да са направи коренно преобразувание на се­гашната държявна деспотско-тиранска и да се заме­ни с демократска република (Народно управление) на същото това място, което ся нашите предеди съ[с] силата на оръжието и съ[с] своята свята кръв откупили, в което днес безчеловечно беснеят турски касаджий и еничари, и в което владей правото на силата, да са подигни храм на истинната и правата свобода и турският чорбаджилък да даде място на съгласието, братството и съвършенното равенство, между всичкити народности, българи, турци евреи и пр. щат бъдат равноправни в сяко отношение, било въ[в] вяра, било в народност, било в гражданско от­ношение, било в каквото било, всички щат спадат под един общ закон който по вишегласието от всичкити народността ще са избере.

За извършйованието на таквази ревулуция нужни ся: 1.) уреждание; 2.) пари; 3.) хора; 4.) оръжие и други бойни потреби.

За да са приготват всичкити тези и да са извърши самата револуция наредиха са хора, избрани по съ­гласието на по-голямата част на б[ългарския] народ и съставиха Централен

Български Револуционерен Комитет.

 

Централният Български Револуционерен Комитет.

 

Пребиванието  на Ц. Б. Р. Комитет е в Българско, но именно в кой град е нема да са знае. Насякаде и нийде.

Б. Ц. Р Комитет са състои от един председател и един подпредседател, един писар и един помошник, един касиерин и йоще седем члена, между които е и един поп.

Председателят, писарът и техните помощници и касиеринат са избират от членовете на Комитетат в нужда щат приминяват от същите и ще бъдат под надзора им.

 

Длъжността на Председателя.

1.    ) Да отваря и затваря заседанията.

2.    ) В нужно време да свиква извънредни събрания

3.    ) Да варди и одържя ред на разискванията и гласоподаванията в заседанията.

4.    ) Да въвежда в работа решенията на заседанията.

5.     )          Да води надзор над подпредседателят, писа­рите и касиерат в испълняванието длъжностите им.

6.     )          В гласоподавнията щя дава само един глас. в случай когато и на двете стърни гласоподаванията са равни, може да даде йоще един .

Длъжността на Подпредседателя.

1.     )          Ще помага на председателят в извършванието на длъжностите му.

2.     )         Въ[в] време на отсъдствието председателево ще го заменява в службата му.

Длъжността на Касиера.

1.     )          Ще прийма пари от чясните Б. Р Комитети и от други места, насрещо което ще дава расписки под нумера, ще ги записва в касиерската книга, ше явява за тях и на комитета за да са запишат и в главната комитетска книга.

2.    ) Ще издава пари по решението на комитата насякаде и за сичко.

За събранията въобще.

Сичките членове на комитета са в събранията рав­ноправни.

Събранията ща стават редовно в неделята два пъти, в нужда и по-често. Решенията в събранията ще стават по вишегласие което председателят по­дир нужните разисквания обявява. Решенията ща носат комитетският печят, без него ни са припознати.

Писма до Ц. Ком. както и от него до вънкашните чясни комитети, ща ся приемат и испровождат са­мо чрез едно лице, което Ц. Ком. ще назначи.

Никой от чясните комитети нема да знай де е Ц. Ко. И кои лица гу съставляват.

 

 

                                I  Устройство.

За да може комитетат по-лесно да нареди рабо­тите и приготви револуцията, състави в градищата с околните им села чясни революционни] българ­ски] комитети.

За да може по-добре да нагледва работите на чясните комитети и да извършява наказанията на прес­тъпниците на закона нареди тайна полиция.

А за да можят да бъдат и съобщенията между него и чясните комитети по сигорни нареди ревулуционерна тайна поща.

 II  Пари.

С пари ще са снабдява Ц. Б. Р. К. сам или чрез чясните комитети на начин, когото той съ[с] съгла­сието на чясният Щомитет] за най-добре намери.

 III  Хора.

С хора, било за вайводи, пощари, полициени, или пък за действующ на първи позив вайници, ще са снабдява Ц. Р. Б. К. или направо или чрез другите чясни комитети, по наредбата която той ще им даде.

              IV Оръжие и други бойни потреби.

С оръжие ще са снабдява Ц. Р. Б. К. сам като про­води по напред хора учени които разумяват от оръ­жие да го прегледат.

Чясните български револуционарни комитети.

Сякой град с околнистете си села съставлява чястен Б. Р Ко., който са управлява тъй също както и Централният.

Сякой чястен Б. R Ко. са допитва и отправя пис­мата си до Ц. Комитет под когото направо и зависи.

Сички писма и решенията от чясният Б. Р. Коми­тет до Централният ще са управят пак чрез едно тай­но лице, което чясният комитет ще си назначи.

Както членовете на Ц. Ком. ни са никому извесни, тъй също и членовете на чясният ко[митет] са тайни.

Само по едно лице от чясните коми[те]ти е извесно на Ц. Ко. за в случай ако лицето назначено от чясният комитет, чрез което стават сношенията на комитетите падне в неприятелско ръце.

Длъжността на чясните Б. Р. Комитети.

Чясните Б. Р. Комитети са длъжни да съобщават на Ц. Комитет:

1.    )         От колко села са състои околността им.

2.    )         В кое село колко хора има и от каква са народ­ност и по колко от сяка народност.

3.     )         Колко има български юнаци способни да но­сят оръжие и колко са готови за първи позив.

4.     )         Колко оръжие имат и какво е.

5.     )         Дали имат в околността си способни хора за вайводи и де са намират.

6.     )         Колко може да са збере в нужно време жито, увес, ичмик, сино, слама и други потреби за храна на животните.

7.    )         Колко може да има волови, крави, коние, овци и др.

8.     )         Колко яхъра има и за по колко животни и др. Подобни които ще им са назначат от Ц. Комитет.

Тайната полиция.

Тайната полиция зависи и е под заповедта на Ц. Ко­митет. Никой от чясните комитети нема да знай от кои лица тя [се] състои.

Броя на членовете е неизвестен, Ц. Комитет го определява според потребите.

Членовете на тайната полиция са распръснати по сичките градища.

Сякой от членовете на тайната полиция познава револуционарните работници в града в кого той опреде­лен чрез един знак, който му е съобщен от Ц. Комитет.

Длъжноста на тайната полиция.

1.     )         Да нагледва делата на ревулуционарните ра­ботници в града си и да ги съобщава на Ц. Комитет.

2.     )         Да опитва и да са уверява в точността и вер­ността на тайната полиция.

3.    )         Да шпионира турските шпиони и да предирва стъпка в стъпка делата на турската тайна полиция и да ги съобщава направо на Ц. Ком[итет].

4.     )         Да е извършителна власт на Ц. К., т.е. да на­казва пристъпниците на закона според заповедите на Ц. Ком[итет].

Смъртните наказания ще ся извършяват тайно, но ако обстоятелствата недозволяват ще ся извър­шяват на явни места и по сред пладне.

Споразуменията на полицията с Ц. Ком[итет] ще стават само чрез един човек, когото Ц. К. е назна­чил и който в същото време [е] управител на други­те членове на полицията в града.

Членовете на полицията тряба да са хора избрани, юнаци, решителни, верни и постоянни.

Наказанията ще извършват онези членове на тайната полиция на които падне жребе и които са намират в града дето ще са извърши наказанието.

Тайната поща.

Тайната поща зависи и са управлява направо от Ц. Ком[итет].

Броят на членовете на Т. поща не е определен, ще са увеличяват или умаляват според потребите.

Член от Тайната поща нема да познава повече от четирима или петима от своите другари.

Разнасяннето на писма, решения или други съобщения щя ся съобщават от лице на лице с нужните лозинки – никак направо.

 

Как щя ся приемат нови ревулуционарни работници.

Сякой който иска да учяствува въ(в] великото де­ло на народното ни освобождение, тряба да са яви с време, за да не кажи подир, че желал да работи, но нямал случай.

Ако некой поканен от Ц. К. да земе учястие в ра­ботите ни са откаже, тряба да изложи писмено при­чините и основанията на които отказва и условията под които би приел.

Който иска да земе учястие в работите ни, тряба да има препоръчка от някого от познатите до некой ревулуционерний работник.

Когато ся припоръчя на некого от работниците не­кой вънкашен човек, тряба по-напред да го испита: кой е, от де иде, какво иска, какви са му мислите и др., па да яви за сичките тези на Ц. Ко. Като прибави йоще и добър опис на физиономията му и въобще на сичките му свойства характеристични, а пък него да го задържи доде приемне отговор от Комите[та].

Когато са яви на Комитета, че некой си проведен от некой дружество или от некого за некакво си спо­разумение с Комитетат, то той тряба да яви на Тай­ната полиция да го испита, а пък в същото време да са увери сам, или писмено или ус[т]но от чйовекат когото нарочно тряба да проводи до онез които са го най-напред препоръчяли, или право до оногос от когото казва, чи е бил преводен.

Когато Комитетат са увери, проводеният или препоръчянният чйовек е чист, влиза с него в споразу­мение посредством едного, когото той самий е опре­делил.

За приемванието на вайводите и за техните длъжността.

Вайводите ся приемат по гореизложеният начин.

Когато некой вайвода са яви на Ц. К. и поиска да бъде приет, тряба по напред да положи испит от нужните военни науки, пред комисията военна, ко­ято Ц. К. ще нареди и според знанието му ще застъ­пи и приличното място - без испит ни е приет никой.

Длъжностите на вайводите са: да пригледват по­зициите, да изберат и определят бранителни точки и да направат нужните фортификаторни планове за окреплението им, да назначят опирационните и комуни­кационните линии, да направат нужният воен[ен] за­кон и най-подир да вдигнат народните байраци и да прогласят народната свобода и Бълканската република.

За секиго въобще.

Секой от членовите на ревулуционарните работ­ници, бил кой бил, тряба да знай сам и да държи в сърцето си това щото му е поверено.

Не треба да казва, нито да загатва за таквис работи на любовница, на жена и пр. само на най-искреният си приятел може да позагатва нещо, та кога са увери, чи и той желае заедно с него да дели щестие и нещастие на бойното поле, може да го приемне като извести предварително чясният комитет од когото зависи.

Ако некой от ревулуционарите падне в някоя нужда, сякой от другарите му (разумява са сичките други револуционари) е длъжен на показанийт му знак да му помогни.

Ако са появи някой непознат чйовек, та поиска в името на Ц. К. да буни народат или други подобни, макар той имал и нужният знак (може би откраднат или съ[с] силата на оръжието испитан). В такъв случай тряба да са яви на Ц. К. и да са приследва, па ако може и да са улови от Тайната полиция.

Ако са случи, чи лозинката падни в неприятелски ръце, трябва по-скоро да са яви на Ц. К. да я про­мени.

Ако някой тайно или на други начин са научи, чи неприятелите кроят нещо тайно тряба изведнъж да яви на Ц. К., па ако може и на другите чясни комитети.

Наказателен закон.

§ 1.) Ако някой, бил вайвода. бил член на компсп, бил вънкашен, бил кой бил дръзне да издаде нещо на неприятелят ще са накаже съ[с] смърт."

§ 2.) Ако някой от влиятелнити българи ш вай­вода, подкупен от чуждо правителство, или от дру­го чясно лице, поиска да ни пречи в работата пол какъвто начин и да било, такъв ще са счита за неп­риятел и ще са наказва съ[с] смърт.

§ 3.) Ако някой призре и отхвърли предначерта­ната държявна система „демократска република” и състави партии за деспотско тиранска или костинтуционна система, то и таквизи ше са счи­тат за неприятели на Отечеството ни, и ше са наказ­ват съ[с] смърт.

§ 4.) Ако някой не припознай Централният Ревулуционарен Български Комитет  и поиска да са упита на своя глава да подигне бунт, то за пръв път ше му са кажи, но ако и то ни помогни ще са накаже съ[с] смърт.

§ 5.) Ако някой от членовете на Тайната полиция са откажи да извърши по заповедта на Комитета ня­кое си наказание, ще са накажи съ[с] смърт.

§ 6.) Ако някой в пиянство искаже нещо от тайна­та за пръв път ще му са наповни, повтором ше са отстрани от работата ни.

§ 7.) Ако някой от служящите, като председате­лят и др. поиска да злоупотреби служната власт, за пръв път ще са лиши от служба; повтором ше са извади съвсем, като са по-напред да подпиши греш­ката си и да я поднисе писмено на Комитета; ако и така неиспълни, ще са накаже съ[с] смърт.

§ 8.) Ако някой от членовете на тайната пошта или други някой дързне да отвори или уништожи някой писмо ща са накажи с[ъс] смърт.

§ №9.) Ако някой от касиерите издаде за нешто пари без знанието на Комитета, или дързне да земе и усвои и най-малката част от поверените му пари ще са накаже с[ъс] смърт.

Нужно проглашение.

Централният Български Револуционарен Комитет в името на сичкити онези които ся го избрали упълномощили, основан на своята тайна полиция и съ[с] силата на нейното оръжие проглашява.

I. Никой от българските вайводи или чйорбаджий нема право да представлява българският народ пред другите народността и да прави с тях сам уговори без знанието на Ц. К.

П. Никой няма право да съставлява други револуционарнни комитети без знанието на Ц. Ко.

III. Никой няма право да издава револуционарни прокламаций и да буни народа без знанието на Ц. Ко­митет.

Забележка.

Тоя закон ще трае до захващанието на револуцията - щом гръмне първата пушка важността му па­да и ще влези в действие нов воен закон когото вайводите съ[с] съгласието на Ц. Комитет нареждат.

image

image

image

image

image

image

image

image

image


 
Тагове:   БРЦК,   нареда,   подбуда и цел,


Гласувай:
8
0


Вълнообразно


1. pvdaskalov - Хвала!
29.11.2014 23:06
Хвала за положения труд!
Поздрави!
Пиер
цитирай
2. jorosavov - Здравейте, Пиер! Благодаря за ...
01.12.2014 20:14
Здравейте, Пиер!
Благодаря за поздравите! Отправям и аз към Вас поздрави и пожелание за всичко най-хубаво!
Наистина е трудоемно, но се радвам, когато разбирам, че все пак някой чете публикациите, които съдържат едно истинско богатство. Искам да Ви споделя и нещо, което предстои - всичко това тук... в най-скоро време ще прерасне в един сайт. Надявам се повече хора да се докоснат до писмата на Левски...до документите, свързани с него. Не са останали много неща от нашия Апостол, но тя историята си знае своето. Болезненото в случая е това, че нещата които са ни останали... са непознаваеми за огромен кръг от хора и се хвърлят в пространството само извадени от контекста мисли и слова, за съжаление като ракето-носители на... в повечето случаи болни амбиции на някого...
цитирай
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: jorosavov
Категория: История
Прочетен: 367448
Постинги: 52
Коментари: 208
Гласове: 537
Архив
Календар
«  Май, 2018  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031